POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”).

Nowe rozporządzenie wymaga od nas uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych tak, byśmy mogli pozostać w kontakcie i wysyłać do Państwa wiadomości email czy SMS.

W związku z tym pragniemy niniejszym poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest firma Soliventus z siedzibą w Koluszkach, kod pocztowy: 95-040, przy ul. Westerplatte 2.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy w tym do:
zawarcia i realizacji łączącej nas umowy
realizacji obowiązków Soliventus przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych
ochrony praw Soliventus zgodnie z przepisami prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym m.in.:
pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
bankom;
organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:
dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
w celach marketingowych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z „SOLIVENTUS”

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3. żądania od Administratora usunięcia danych
4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
6. do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione w pkt 1-6 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e mail: biuro@soliventus.pl lub na adres pocztowy siedziby z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych SOLIVENTUS”.

Pozdrawiamy,
Soliventus
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Call Now Button